പങ്കാളി മിൽ

പങ്കാളി മിൽ

ACERINOX

Partner Mill

THY RUPP

Thy rupp2

ടി.ടി.എസ്.എസ്

TTSS

ലിസ്കോ

LISCO

യുസ്‌കോ

YUSCO2

വൈ.ജെ.കെ.ജെ.

YJKJ2

കുൻഷന്ദഗെംഗ്

Kunshandageng

ESS

ESS

BAOXIN

Baoxin2

JFE

ജിസ്‌കോ

ചെംഗ്ഡെ

U ട്ടോ

QPSS

പോസ്കോ

ZPSS

ടിക്സോ

BAOSTEEL

jfe
JISCO
ChengDe
Outo
QPSS
POSCO
ZPSS
TISCO2
BAOSTEEL