ലോഡുചെയ്യുന്നു / ഷിപ്പിംഗ്

SS- CRC - ലോഡ്ംഗ് - Hxm

SS- CRS - Loadng - Hxm

കണ്ടെയ്‌നറിലേക്കും എസ്എസിലേക്കും സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ലോഡുചെയ്യുന്നു - എച്ച്ആർ‌സി - ലോഡുചെയ്യുന്നു - എച്ച്എക്സ്എം & എസ് - എച്ച്ആർ‌പി - ലോഡുചെയ്യുന്നു - എച്ച്എക്സ്എം