വാട്ടർജറ്റ് കട്ടിംഗ്

ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലുള്ള വാട്ടർ ജെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടർജെറ്റ് കട്ടിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വർക്ക്പീസുകൾ ഏകപക്ഷീയമായി കൊത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും, സാധാരണ താപനില പരിതസ്ഥിതിയിൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വർക്ക്പീസുകളുടെ ഭൗതികവും രാസപരവുമായ ഗുണങ്ങളെ ഇത് വളരെ കുറവാണ്. അതേസമയം, കുഴിച്ചിടാതെ, ഇടുങ്ങിയ സീം, ശുദ്ധവും പരിസ്ഥിതിയും.

പ്രോസസ്സ് ശ്രേണി
പ്ലേറ്റ്/ഷീറ്റ് കനം: < 120mm
വീതി: < 4000mm
നീളം: < 12000mm
സീം വീതി: 2mm - 2.7mm
സഹിഷ്ണുത: -1mm - 1mm, -2mm - 2mm

വാട്ടർജറ്റ് കട്ടിംഗ്
വാട്ടർജറ്റ് കട്ടിംഗ്